Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

asert4
Odejść tak aby nasza śmierć miała sens.
— Walking Dead S7E14
Reposted bypiugioia piugioia
asert4
Życie jest za krótkie i czas za szybko płynie by pić słaba kawę albo lurę bez kofeiny.
— a4
Reposted bypiugioia piugioia

March 24 2017

4395 4e51
Reposted fromshitsuri shitsuri viachorera chorera

July 09 2015

asert4
asert4
#505
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

July 04 2015

asert4
5619 de1a
Reposted frommev mev viamija mija
asert4
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viachorera chorera

July 03 2015

asert4
9716 20fd 500
so fuckin'true
Reposted fromCattleya Cattleya viadiscort discort
asert4
- Nie chcę cię skrzywdzić, kochanie.
- Może to właśnie jest nasz problem, Ed? Nie chcemy nikogo zranić. Nie bierzemy tego, czego pragniemy. Dochodzę do wniosku, że tak to chyba jest u kresu życia. Człowiek zostaje z pustymi rękami.
— Twin Peaks
Reposted fromciarka ciarka viadiscort discort
asert4
3755 c35c 500
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viadepresja depresja
asert4
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viadepresja depresja
asert4
Pomnik Marszałka Piłsudskiego Lublin Noc Kultury 2015
Reposted frombatmanck batmanck viaunco unco
asert4
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaanncey anncey
asert4
asert4
asert4
3916 2eba 500

Na szczęście jeszcze do tego nie doszło. Dziękować światu :)
asert4
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
asert4

June 23 2015

asert4
"Ty jesteś coraz starszy, a laski z gimnazjum są w tym samym wieku"
Reposted bypiugioia piugioia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl